1. Algemeen


1.1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Inside Blinds NV, met maatschappelijke zetel te België, 8800 Roeselare, Ovenstraat 12. Hierna de organisator. De wedstrijd loopt van 11 april 2022 tot en met 18 april 2022 – 23u59. Enkel wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen.


1.2. De organisator behoudt zich het recht de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen wegens redenen buiten hun wil of wegens overmacht. De organisator kan daarvoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.


1.3. De organisator biedt de wedstrijd gratis aan. De wedstrijd doet dan ook geen wettelijke verbintenis ontstaan uit hoofde van de organisator. Bijgevolg is elke aansprakelijkheid vanwege de organisator tegenover de deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten. De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit houdt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie.


1.4. Er zal niet gecommuniceerd worden over het verloop van de wedstrijd, het bepalen van de winnaars, noch over de toekenning van de prijs, noch schriftelijk, noch telefonisch, noch via e-mail.


1.5. Geschillen aangaande de wedstrijd worden beslecht door de organisator. De beslissingen zullen finaal en bindend zijn en geen enkele deelnemer zal enig recht hebben op een herziening of beroep.


1.6. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.


2. Deelname


2.1. Elk persoonlijk, meerderjarig social mediaprofiel kan één maal deelnemen aan de wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd. Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten.


2.2. Personeelsleden en bestuurders van de organisator (of personen die op dezelfde woonplaats wonen) worden van de wedstrijd uitgesloten.


2.3. Laattijdige deelnames na 18 april 2022 worden niet in overweging genomen. Enkel deelnames die binnen het wedstrijdreglement vallen, komen in aanmerking om te winnen. Noch de organisator, noch een ander bedrijf of persoon kan verantwoordelijk gesteld worden bij verlies van gegevens.


2.4. Ingeval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.


3. Wedstrijdverloop


3.1. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd, dient de deelnemer te raden hoeveel paaseieren er in de vaas zitten. Het antwoord op deze vraag dient gereageerd te worden onder de originele Facebookpost van de organisator, dit tegen ten laatste 18 april 2022 om 23u59. De deelnemer die de vraag correct beantwoord OF wiens antwoord het werkelijke aantal het dichtst benaderd wint een Inside Blinds cadeaubon ter waarde van €250,- te gebruiken bij een officiële Inside-verdeler. Elke deelnemer mag slechts eenmaal deelnemen. Er wordt slechts 1 prijs aan de winnaar uitgereikt. De gewonnen prijs kan niet uitgekeerd worden in contanten.


3.2. De ingevoerde tekst mag geen scheldtirade zijn, noch een melding of klacht inhouden, noch pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen bevatten. Ingevoerde tekst die niet aan deze voorwaarden voldoet, zal verwijderd worden.


3.3. De winnaars worden bepaald door een jury bestaande uit het marketingteam van de organisator. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk. Indien het exacte aantal paaseieren in de vaas niet werd geraden, gaat de prijs naar de deelnemer die het juiste antwoord het dichtst benadert.


3.4. In geval van ex aequo gaat de prijs naar diegene die als eerste het juiste antwoord deelde.


3.5. De winnaar wordt bekendgemaakt via de social mediakanalen van de organisator en wordt vervolgens gevraagd om de organisator te contacteren via privébericht.


3.6. Nadat de winnaar de organisator heeft gecontacteerd via privébericht zullen langs diezelfde weg zijn/haar persoonlijke gegevens opgevraagd worden, zodat de cadeaubon met de post kan worden opgestuurd.


4. Privacy


De organisator verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Meer info over gegevensverwerking van de organisator is te vinden in de privacy disclaimer.


Mocht je de winnaar van de wedstrijd zijn, dan kan de organisator dit aankondigen door kosteloos je achternaam, voornaam en foto op hun sociale mediakanalen te plaatsen.


Bekomen gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, uitgezonderd voor de eventuele afhandeling van de bezorging van de cadeaubon die de deelnemer won. In dat geval worden je gegevens louter met dat doeleinde door de derde partij verwerkt en niet langer dan nodig hiervoor bewaard.