Privacy disclaimer

Inleiding

De NV Inside Blinds (hierna genoemd “Inside Blinds”) hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van persoonsgegevens. In het bijzonder wil Inside Blinds de gegevens van haar klanten beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onrechtmatige verwerkingen, edm.

Inside Blinds wil u door middel van deze Privacy policy informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, over welke gegevens door Inside Blinds worden verwerkt en waarom, over uw rechten, edm.

Inside Blinds nodigt u uit om deze Privacy policy zorgvuldig te lezen, zodat u het beleid van Inside Blinds op dit gebied kent en begrijpt.

Door de website en de diensten van Inside Blinds te gebruiken, bevestigt u dat u deze Privacy policy zorgvuldig hebt gelezen en dat u deze zonder voorbehoud aanvaardt. Inside Blinds behoudt zich het recht voor om deze Privacy policy te wijzigen indien dit nodig is. Deze wijziging zal gecommuniceerd worden via de website.

Toepassingsgebied

Deze Privacy policy is van toepassing op alle activiteiten die Inside Blinds uitoefent.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de NV Inside Blinds, met maatschappelijke zetel aan de Ovenstraat 12 te 8800 Roeselare en ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer 0889.235.325, die u kan contacteren op volgend e-mailadres: info@insideblinds.com

Inside Blinds treedt op als verwerkingsverantwoordelijke en als verwerker m.b.t. de persoonsgegevens van haar klanten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Overeenkomstig artikel 4 van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/AG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna genoemd “GDPR”) wordt een “persoonsgegeven” als volgt gedefinieerd:

"alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon."

Indien onderhavige Privacy policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de GDPR.

Waar komen uw gegevens vandaan?

Wij verwerken in eerste instantie de gegevens die u aan ons meegedeeld hebt via het contactformulier op de website, bij het plaatsen van een bestelling en via cookies.

Wij verzamelen uw gegevens ook op basis van het gebruik van onze onlinediensten of verkregen via derden in uitvoering van een (contractuele) relatie met hen dan wel met u.

Welke gegevens worden verwerkt?

Volgende persoonsgegevens worden mogelijks verwerkt:

 • Naam;
 • Voornaam;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens omtrent uw activiteiten op onze website;
 • Alle andere persoonsgegevens die door u worden verstrekt bij het aanmaken van een profiel op onze website.

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht mee te delen in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tussen Inside Blinds en haar klanten. Indien een klant zich verzet tegen de verwerking van die gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd.

Wat indien u jonger bent dan 16 jaar?

Wanneer u jonger bent dan 16 jaar, kunt u uw persoonsgegevens slechts meedelen na toestemming vanwege de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

Waarvoor worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Inside Blinds verwerkt uw gegevens voor reclamedoeleinden, zodat wij u onze nieuwsbrief en/of een inspiratiepakket kunnen overmaken. Uw gegevens worden verder ook verwerkt om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Voor voormelde doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een door u gegeven toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken.

Inside Blinds verwerkt uw gegevens tevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig zou zijn om onze dienstverlening uit te voeren. In dat geval is de rechtsgrond terug te vinden in de uitvoering van de overeenkomst tussen Inside Blinds en haar klanten.

Tot slot verwerkt Inside Blinds uw gegevens met oog op de optimalisatie van haar website; zo analyseert Inside Blinds uw gedrag op die website om deze te verbeteren en aan te passen aan uw noden en voorkeuren. De rechtsgrond hiervan is terug te vinden in de gerechtvaardigde belangen van Inside Blinds.

Aan wie maken wij uw gegevens over?

Uw persoonsgegevens worden door Inside Blinds meegedeeld aan dichtstbijzijnde dealer indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Inside Blinds en haar klanten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Sommige derden, waar de gegevens aan bezorgd worden, bevinden zich in het buitenland (dealers in Frankrijk, Nederland en Luxemburg). Die gegevens worden aan die derden overgemaakt m.o.o. de uitvoering van een overeenkomst.

Welke rechten heeft u?

Recht op toegang en inzage

Overeenkomstig de GDPR kunt u op elk moment gratis inzage krijgen in uw persoonsgegevens, alsook kunt u nagaan waarvoor Inside Blinds uw persoonsgegevens aanwendt.

Hiertoe richt u een aanvraag aan info@insideblinds.com, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs.

Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering en beperking

U hebt het recht Inside Blinds te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen en te beperken.

In de volgende gevallen kunt u vragen om de verwijdering van uw persoonsgegevens:

 • als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden;
 • als de toestemming om de gegevens te verwerken, wordt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
 • als er bezwaar gemaakt wordt tegen de verwerking en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
 • als de verwerking onrechtmatig is;
 • als de gegevens verwijderd moeten worden om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • als de persoonsgegevens betrekking hebben op een kind en deze gegevens verkregen zijn bij een informatiemaatschappij.

In de volgende gevallen kunt u vragen om de beperking van uw persoonsgegevens:

 • wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens hebt betwist, gedurende een periode die Inside Blinds in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • wanneer de verwerking de verwerking onrechtmatig is en u om beperking hebt verzocht;
 • wanneer Inside Blinds de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, maar u de persoonsgegevens nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, in afwachting van het antwoord op de vraag of Inside Blinds over gerechtvaardigde gronden beschikt die zwaarder wegen dan die van u zelf.

Inside Blinds kan de verwijdering of beperking weigeren indien het om persoonsgegevens gaat die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een overeenkomst of haar gerechtvaardigd belang, en zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Elk verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering en beperking wordt gericht aan info@insideblinds.com

Recht van bezwaar

U beschikt eveneens over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kunt zich evenwel niet verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor Inside Blinds noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een overeenkomst of haar gerechtvaardigd belang en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden daarna niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door Inside Blinds worden verwerkt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht van intrekking van toestemming

Voor zover de verwerking is gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien Inside Blinds over een andere rechtsgrond beschikt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens, wordt een volledig geautomatiseerde beoordeling gemaakt met betrekking tot het aangaan en in stand houden van een klantenrelatie.

De elementen die aan de basis liggen van deze beoordeling zijn de reeds bestaande contacten, de betalingsgegevens, de termijnen van betaling, het volume van de bestellingen.

U heeft het recht uw standpunt met betrekking tot deze beoordeling naar voor te brengen. Indien u het wenst kan zowel de beslissing als uw standpunt besproken worden.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?

Uw gegevens worden opgeslagen zolang noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking, en desgevallend langer wanneer dit zou volgen uit enige wettelijke verplichting.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Inside Blinds hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Inside Blinds heeft dan ook veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak (zoals encryptie, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers) om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te verwijderen.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Inside Blinds gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informaticabeveiliging, zal Inside Blinds onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en zal zij actie ondernemen via adequate herstellende maatregelen. Indien nodig zal Inside Blinds de Gegevensbeschermingsautoriteit in kennis stellen van dit incident.

Kunnen uw rechten beperkt worden?

De uitoefening van uw rechten kan op basis van een aantal gronden worden beperkt, overeenkomstig artikel 23 van de GDPR. Het gaat om waarborgen van:

 • De nationale veiligheid;
 • Landsverdediging;
 • Openbare veiligheid;
 • De voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;
 • Andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang;
 • Bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures;
 • De voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van beroepscodes voor gereglementeerde beroepen;
 • Een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt met het algemeen belang;
 • Bescherming van het individu;
 • Inning van civielrechtelijke vorderingen.

Cookiebeleid

Cookies

Inside Blinds gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Inside Blinds gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Toelichting

Op de website van Inside Blinds worden cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Volgende categorieën van cookies worden gebruikt op de website.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn van essentieel belang om op de website te navigeren en gebruik te maken van de geboden functies. Zonder die cookies kunnen gevraagde diensten zoals het onthouden van uw inloggegevens of de items in uw winkelmandje niet worden geleverd.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop mensen onze website gebruiken. We gebruiken bijv. Google Analytics-cookies om te achterhalen hoe klanten op onze website terechtkomen, hoe ze surfen op of gebruikmaken van onze website en wat kan worden verbeterd zoals navigatie, winkelervaring en marketingcampagnes. De gegevens die deze cookies opslaan, bevatten geen persoonlijke informatie op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld.

Functionele cookies

Deze cookies onthouden keuzes die u maakt, zoals het land van waaruit u de website bezoekt, taalkeuze en zoekparameters zoals maat, kleur of productlijn. Die informatie kan vervolgens worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter aansluit op uw keuzes en om een bezoek gerichter en aangenamer te laten verlopen. De informatie die deze cookies verzamelen, kan worden geanonimiseerd. Deze cookies kunnen uw surfactiviteit op andere websites niet volgen.

Social media cookies

Deze cookies maken het mogelijk om wat u op de website hebt gedaan te delen op sociale media zoals Facebook en Twitter. Over deze cookies hebben wij geen controle. Raadpleeg het respectieve privacybeleid voor informatie over de werking van de betrokken cookies.

Google Analytics

Wij maken ook gebruik van diensten van derden zoals Google Analytics om informatie over bezoekers van onze website te verzamelen. Deze informatie wordt geaggregeerd om het aantal bezoeken, de gemiddelde bezoekduur, de bekeken pagina's enz. te bepalen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de website te meten en om de inhoud en de waarde van onze website te verbeteren. Meer informatie over de manier waarop Google uw informatie verwerkt vindt u op het privacy

Gebruik logbestanden

De website van Inside Blinds verzamelt automatisch verzamelt automatisch bepaalde informatie omtrent de bezoekers van haar website waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u bent doorgelinkt naar de website van Inside Blinds, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die u hebt bezocht of bekeken, alsmede het materiaal dat u hebt doorgestuurd of van de website hebt gedownload.

Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website, om de website en de dienstverlening van Inside Blinds te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Vragen of klachten?

Indien u vragen of bemerkingen heeft, kunt u steeds contact opnemen met Inside Blinds op volgend e-mailadres: info@insideblinds.com

Mocht u klachten hebben dan kunt u tevens de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren op volgend e-mailadres: contact@apd-gba.be of per post ter attentie van de GBA, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Advies nodig?

Al bijna 30 jaar staat Inside persoonlijk garant voor hoogwaardige raamdecoratie, gaande van gordijnen in luxueuze stoffen tot houten jaloezieën die elk interieur een unieke vibe geven.

Als Belgische familiebedrijf zetten we dagdagelijks in op de kwaliteit en het gebruiksgemak van de producten om aan ieders interieurwensen en -noden te voldoen, vandaag én morgen.

Onze producten worden internationaal verdeeld vanuit verschillende showrooms in Europa maar worden stuk voor stuk in eigen atelier in Roeselare op maat gemaakt: 100% Belgische kwaliteit verzekerd!

Wie meer verlangt van zijn interieur kiest dan ook voor Inside. Of u nu op zoek bent naar trendy design, klassieke uitvoeringen of eerder praktische oplossingen, in ons ruime aanbod vindt u steeds het summum van kwaliteit en klasse.

Ontdek al onze prachtige stoffen en systemen en leer ze van dichtbij kennen bij een exclusieve Inside-verdeler.

Vind een Inside-showroom